Polityka prywatności

Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MM Neruchomości Magdalena Knaak Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informujemy, co następuje: Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych MM NIERUCHOMOŚCI Magdalena Knaak z siedzibą w Grudziądzu 86-300), ul. Korczaka 25 , NIP: 876 1971684 , REGON: 385835479 tel.723007184, 723007186. email: mm.nieruchomosci@wp.pl Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe KLIENTÓW MM NIERUCHOMOŚCI, przetwarzane będą: w celu wykonania zawartych z Klientami umów; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.: - archiwalnych – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, - ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, - marketingu bezpośredniego; na podstawie uzyskanej zgody: - w celu umożliwienia przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną, - w celu wprowadzenia do portali i systemów umożliwiających ogłoszenie, pobranie bądź pozyskanie ofert nieruchomości, - w celu przekazania partnerom (doradcy kredytowi, kancelarie notarialne, rzeczoznawcy, deweloperzy, partnerskie biura nieruchomości, inne podmioty partnerskie), - w celach marketingowych firmy oraz partnerów. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe KLIENTÓW Biura MM Nieruchomości w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI będą przetwarzane zgodnie z poniższym: dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego – będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania; dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: KLIENTOM MM Nieruchomości w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcy danych osobowych: Dane osobowe KLIENTÓW MM Nieruchomości, w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI: mogą zostać ujawnione innym podmiotom – pracownikom i współpracownikom firmy, a także partnerom współpracującym wyłącznie na podstawie udzielonej zgody; do niniejszych danych osobowych mają dostęp firmy świadczące usługi wsparcia IT, dostarczające oprogramowanie informatyczne oraz podmioty świadczące usługi z dziedziny księgowości i rachunkowości – wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie: Dane osobowe KLIENTÓW MM Nieruchomości , w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: W związku z przetwarzaniem danych osobowych KLIENTOM MM Nieruchomości , w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI przysługuje: jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy biuro przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu), prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do otrzymania ustrukturyzowanych danych w powszechnie używanym maszynowo czytelnym formacie informatycznym oraz przesłania tych danych innemu administratorowi danych..


Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy skontaktować się z Administratorem:

 • mailowo mm.nieruchomosci@wp.pl
 • telefonicznie 723007184
 • pisemnie KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MM Neruchomości Magdalena Knaak Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informujemy, co następuje: Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych MM NIERUCHOMOŚCI Magdalena Knaak z siedzibą w Grudziądzu 86-300), ul. Korczaka 25 , NIP: 876 1971684 , REGON: 385835479 tel.723007184, 723007186. email: mm.nieruchomosci@wp.pl Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe KLIENTÓW MM NIERUCHOMOŚCI, przetwarzane będą: w celu wykonania zawartych z Klientami umów; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.: - archiwalnych – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, - ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, - marketingu bezpośredniego; na podstawie uzyskanej zgody: - w celu umożliwienia przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną, - w celu wprowadzenia do portali i systemów umożliwiających ogłoszenie, pobranie bądź pozyskanie ofert nieruchomości, - w celu przekazania partnerom (doradcy kredytowi, kancelarie notarialne, rzeczoznawcy, deweloperzy, partnerskie biura nieruchomości, inne podmioty partnerskie), - w celach marketingowych firmy oraz partnerów. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe KLIENTÓW Biura MM Nieruchomości w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI będą przetwarzane zgodnie z poniższym: dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego – będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania; dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: KLIENTOM MM Nieruchomości w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcy danych osobowych: Dane osobowe KLIENTÓW MM Nieruchomości, w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI: mogą zostać ujawnione innym podmiotom – pracownikom i współpracownikom firmy, a także partnerom współpracującym wyłącznie na podstawie udzielonej zgody; do niniejszych danych osobowych mają dostęp firmy świadczące usługi wsparcia IT, dostarczające oprogramowanie informatyczne oraz podmioty świadczące usługi z dziedziny księgowości i rachunkowości – wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie: Dane osobowe KLIENTÓW MM Nieruchomości , w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: W związku z przetwarzaniem danych osobowych KLIENTOM MM Nieruchomości , w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI przysługuje: jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy biuro przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu), prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do otrzymania ustrukturyzowanych danych w powszechnie używanym maszynowo czytelnym formacie informatycznym oraz przesłania tych danych innemu administratorowi danych.


Źródło pozyskania danych osobowych
Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:

 • od Państwa w momencie skorzystania przez Państwa z formularza zapytania na naszej stronie internetowej,
 • od Państwa w momencie zawarcia z nami umowy na realizację usług,
 • od naszych zaufanych partnerów np. portale internetowe z ofertami nieruchomości, współpracujące z nami biura nieruchomości
 • z ogólnodostępnych źródeł np. publiczne rejestry ewidencji działalności gospodarczej lub rejestr KRS


Cel przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy łączącej Państwa z nami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • marketingu bezpośredniego usług, w tym prowadzeniu analiz obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu, zwłaszcza pod kątem usług, którymi mogą być Państwo zainteresowani) - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego,
 • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu usług dla Państwa interesujących,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)


Kategorie odbiorców danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty z następujących kategorii:

 • zaufane biura nieruchomości, z którymi współpracujemy,
 • świadczące usługi:
  • księgowe,
  • informatyczne np. w zakresie prowadzenia strony internetowej i dostępu do systemu wspomagającego zarzadzanie biurem nieruchomości,
  • windykacyjne,
  • obsługi telefonicznej i elektronicznej,
  • marketingowe,
 • instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa np. sądy i organy państwowe


Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy


Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą w celu:

 • wykonania umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • marketingu bezpośredniego usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na usługi – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.


Przysługujące Państwu prawa
Mają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniani), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 • do przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli oraz mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe mają Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio przez nas innemu administratorowi,
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.


Prawo do wycofania zgody
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby:

 • marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie przedmiotu naszej działalności,
 • ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych.


Po otrzymaniu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub w celach, co do których wycofali Państwo zgodę, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw, wolności i podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.


Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych było/jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.


Polityka cookies
Strona http://www.nieruchomoscimm.com.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:

 • prawidłowego działania serwisu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
 • dostosowania oferowanych usług do Państwa preferencji,
 • zapamiętania Państwa indywidualnych preferencji,
 • marketingowych,
 • statystycznych,
 • analitycznych.

Korzystając ze strony http://www.nieruchomoscimm.com.pl akceptują Państwo wykorzystanie plików cookies.