Polityka prywatności

Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych, jest KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MM Neruchomości Magdalena Knaak Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informujemy, co następuje: Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych MM NIERUCHOMOŚCI Magdalena Knaak z siedzibą w Grudziądzu 86-300), ul. Korczaka 25 , NIP: 876 1971684 , REGON: 385835479 tel.723007184, 723007186. email: mm.nieruchomosci@wp.pl Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe KLIENTÓW MM NIERUCHOMOŚCI, przetwarzane będą: w celu wykonania zawartych z Klientami umów; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.: - archiwalnych – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, - ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, - marketingu bezpośredniego; na podstawie uzyskanej zgody: - w celu umożliwienia przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną, - w celu wprowadzenia do portali i systemów umożliwiających ogłoszenie, pobranie bądź pozyskanie ofert nieruchomości, - w celu przekazania partnerom (doradcy kredytowi, kancelarie notarialne, rzeczoznawcy, deweloperzy, partnerskie biura nieruchomości, inne podmioty partnerskie), - w celach marketingowych firmy oraz partnerów. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe KLIENTÓW Biura MM Nieruchomości w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI będą przetwarzane zgodnie z poniższym: dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego – będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania; dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: KLIENTOM MM Nieruchomości w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcy danych osobowych: Dane osobowe KLIENTÓW MM Nieruchomości, w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI: mogą zostać ujawnione innym podmiotom – pracownikom i współpracownikom firmy, a także partnerom współpracującym wyłącznie na podstawie udzielonej zgody; do niniejszych danych osobowych mają dostęp firmy świadczące usługi wsparcia IT, dostarczające oprogramowanie informatyczne oraz podmioty świadczące usługi z dziedziny księgowości i rachunkowości – wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie: Dane osobowe KLIENTÓW MM Nieruchomości , w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: W związku z przetwarzaniem danych osobowych KLIENTOM MM Nieruchomości , w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI przysługuje: jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy biuro przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu), prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do otrzymania ustrukturyzowanych danych w powszechnie używanym maszynowo czytelnym formacie informatycznym oraz przesłania tych danych innemu administratorowi danych..


Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy skontaktować się z Administratorem:

 • mailowo mm.nieruchomosci@wp.pl

 • telefonicznie 723007184

 • pisemnie KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MM Neruchomości Magdalena Knaak Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informujemy, co następuje: Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych MM NIERUCHOMOŚCI Magdalena Knaak z siedzibą w Grudziądzu 86-300), ul. Korczaka 25 , NIP: 876 1971684 , REGON: 385835479 tel.723007184, 723007186. email: mm.nieruchomosci@wp.pl Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe KLIENTÓW MM NIERUCHOMOŚCI, przetwarzane będą: w celu wykonania zawartych z Klientami umów; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.: - archiwalnych – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, - ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, - marketingu bezpośredniego; na podstawie uzyskanej zgody: - w celu umożliwienia przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną, - w celu wprowadzenia do portali i systemów umożliwiających ogłoszenie, pobranie bądź pozyskanie ofert nieruchomości, - w celu przekazania partnerom (doradcy kredytowi, kancelarie notarialne, rzeczoznawcy, deweloperzy, partnerskie biura nieruchomości, inne podmioty partnerskie), - w celach marketingowych firmy oraz partnerów. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe KLIENTÓW Biura MM Nieruchomości w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI będą przetwarzane zgodnie z poniższym: dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego – będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania; dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: KLIENTOM MM Nieruchomości w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcy danych osobowych: Dane osobowe KLIENTÓW MM Nieruchomości, w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI: mogą zostać ujawnione innym podmiotom – pracownikom i współpracownikom firmy, a także partnerom współpracującym wyłącznie na podstawie udzielonej zgody; do niniejszych danych osobowych mają dostęp firmy świadczące usługi wsparcia IT, dostarczające oprogramowanie informatyczne oraz podmioty świadczące usługi z dziedziny księgowości i rachunkowości – wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie: Dane osobowe KLIENTÓW MM Nieruchomości , w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: W związku z przetwarzaniem danych osobowych KLIENTOM MM Nieruchomości , w tym BIURA MM NIERUCHOMOŚCI przysługuje: jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy biuro przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu), prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do otrzymania ustrukturyzowanych danych w powszechnie używanym maszynowo czytelnym formacie informatycznym oraz przesłania tych danych innemu administratorowi danych.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu

Będziemy przetwarzali Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – o ile zostaną nam udostępnione. Są to dane które podali Państwo w formularzu kontaktowym zawartym na naszej stronie internetowej.


Źródło pozyskania danych osobowych
Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:

 • od Państwa w momencie skorzystania przez Państwa z formularza zapytania na naszej stronie internetowej lub zapisania się na Newsletter.


Cel przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • kontaktu z Państwem i przekazaniu Państwu wnioskowanych informacji w związku z naszą działalnością oraz skorzystaniem przez Państwa z formularza kontaktowego zawartego na naszej witrynie, w tym informowania Państwa o naszej ofercie (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

 • marketingu bezpośredniego usług, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego, dodatkowo podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem.

 • przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem.

 • przesyłania Państwu zamówionego Newslettera - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem

 • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu usług dla Państwa interesujących,

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

Przetwarzanie danych osobowych nie jest związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.


Kategorie odbiorców danych
Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • zaufane biura nieruchomości, z którymi współpracujemy,

 • świadczące usługi:

  • informatyczne np. w zakresie prowadzenia strony internetowej i dostępu do systemu wspomagającego zarzadzanie biurem nieruchomości,

  • obsługi telefonicznej i elektronicznej,

  • marketingowe,

 • instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa np. sądy i organy państwowe


Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy


Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą w celu:

 • kontaktu z Państwem w odpowiedzi i w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego zawartego na naszej stronie lub skontaktowania się z nami w inny sposób – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu lub zawarcia z nami umowy w zakresie pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

 • marketingu bezpośredniego usług – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub w inny sposób – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • przesyłania zamówionego Newslettera – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na usługi –do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,


Przysługujące Państwu prawa
Mają Państwo prawo:

 • żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych było/jest dobrowolne. Podanie wskazanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym. Brak podania danych w zakresie kontaktu z Państwem uniemożliwi nam kontakt zwrotny z Państwem i odpowiedź na zadane pytania. W przypadku braku podania numeru telefonu lub adres poczty elektronicznej nie będziemy mieli możliwości wysyłania Państwu zamówionych informacji handlowych, Newslettera lub opowiedzieć Państwu o naszej ofercie.


Polityka cookies
Strona https://www.nieruchomoscimm.com.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:

 • prawidłowego działania serwisu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,

 • dostosowania oferowanych usług do Państwa preferencji,

 • zapamiętania Państwa indywidualnych preferencji,

 • marketingowych,

 • statystycznych,

 • analitycznych.

Korzystając ze strony https://www.nieruchomoscimm.com.pl akceptują Państwo naszą Politykę Cookies.